Disclaimer & privacy

De verschillende pagina's die je raadpleegt op de website www.onthoumens.be of die je verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande systematische en continu geleverde inspanningen, kunnen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Vlaamse overheid niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is. De webmaster oefent geen controle uit op de inhoud of waarheid en draagwijdte van deze inhoud. Hij kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie. Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, dan kan je dit laten weten via de webmaster van www.onthoumens.be. Behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stem je ermee in dat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Vlaamse overheid de opmerkingen, richtlijnen, … vervat in jouw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van onder meer het opnemen van de informatie op de website.